UE

Pole elektromagnetyczne

Linia najwyższych napięć, podobnie jak inne urządzenia elektryczne powszechnego użytku, takie jak telewizor, pralka czy telefon komórkowy, wytwarza pole elektroenergetyczne. Badania i pomiary realizowane przez renomowane ośrodki naukowo badawcze na całym świecie, potwierdzają, że pole elektromagnetyczne wytwarzane przez linie elektroenergetyczne nie wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi.

W Polsce, opracowane zostały przepisy ustalające wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego (składowa elektryczna E i magnetyczna H), które nie mogą być przekroczone w miejscach dostępnych dla ludzi, a także na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Wartości dopuszczalne obu składowych pola elektromagnetycznego, tj. elektrycznej (E) i magnetycznej (H), podano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883). Zgodnie z zapisami zawartymi w tym rozporządzeniu dopuszczalne w środowisku poziomy obu składowych pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie powinny przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi następujących wartości granicznych:

natężenie pola elektrycznego (E) – 10 kV/m
natężenie pola magnetycznego (H) – 60 A/m
Co więcej wyniki pomiarów, które są wykonywane na liniach napowietrznych o napięciu 400 kV, wskazują, że wartości obu składowych pola pod takimi liniami oraz w ich otoczeniu są znacznie mniejsze od dopuszczalnych (10 kV/m i 60 A/m).

Najbezpieczniej dzięki polskim normom
Polskie przepisy ograniczają dopuszczalne natężenie pola elektrycznego (E) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do wartości 1 kV/m.

Są to bardzo restrykcyjne normy. W całej Unii Europejskiej nie ma państwa, w którym podobne normy byłyby bardziej rygorystyczne od polskich regulacji.

Budowana linia będzie spełniać wszelkie normy określone przepisami polskiego prawa oraz wymogi nałożone przez decyzję środowiskową. Tym samym pole elektryczne i magnetyczne, jakie będzie towarzyszyć pracy linii 400 kV Krajnik – Baczyna, nie będzie oddziaływać niekorzystnie na życie ludzi, zwierząt, wodę, powietrze i florę.

Najwyższe dopuszczalne w środowisku natężenie pola magnetycznego (H) wg przepisów i zaleceń wybranych krajów UE: 

KrajWartość dopuszczalna pola magnetycznego (H)Dodatkowe informacje
Austria80 
BelgiaBrak normy 
Chorwacja80 
Czechy80 
DaniaBrak normyZaleca się ograniczenie budowy linii w pobliżu budynków mieszkalnych
Estonia80 
Finlandia80Wartość zalecana przy ekspozycji długotrwałej
 400Wartość zalecana przy ekspozycji krótkotrwałej
Francja80Wartość zalecana dla budowanych i modernizowanych obiektów
elektroenergetycznych
HiszpaniaBrak normy 
Holandia96Zalecenie Rady ds. Zdrowia
80Zalecenie dla władz lokalnych i firm energetycznych
0,32Uśredniona wartość w ciągu roku, rekomendowana w przypadku miejsc
przebywania dzieci (np. szkoły) o ile są one możliwe do spełnienia.
Niemcy80 
160Przy ekspozycji trwającej poniżej 80 minut w ciągu doby
Polska60 
Portugalia80 
Słowenia8Na terenach szczególnie chronionych
(budynki mieszkalne, szkoły,
szpitale itp.)
80Na pozostałych obszarach