UE

Kwestie formalnoprawne

Po wybudowaniu słupów elektroenergetycznych prawo własności gruntów pod nimi pozostaje zachowane przez dotychczasowego właściciela. Na nieruchomości zostaje jedynie ustanowiona służebność przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego. Nie wiąże się z żadnymi kosztami dla właściciela, a tym bardziej z przeniesieniem własności. Właściciel działki pozostaje ten sam.

Poprzez ustanowienie służebności przesyłu Inwestor uzyskuje jedynie ograniczone prawo do korzystania z gruntów pod linią w związku z budową i późniejszą eksploatacją linii. Dzięki temu Inwestor ma pewność, że w razie ewentualnych prac konserwacyjnych będzie mógł swobodnie dostać się do słupów. O każdym koniecznym wejściu na działkę informowany będzie jej właściciel. Każdy z właścicieli gruntów pod linią otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na swojej działce, które będzie określone na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Za ewentualne straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które wystąpią w trakcie modernizacji lub eksploatacji linii, właściciel gruntu otrzyma dodatkowe odszkodowanie na podstawie sporządzonego (w jego obecności) protokołu szkód.

Procedura przyznawania wynagrodzenia składa się z następujących etapów:

  • Przedstawiciele terenowi PBE ELBUD Warszawa indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla każdej nieruchomości zostaną indywidualnie określone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
  • Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę wynagrodzenia.
Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który gwarantuje Inwestorowi dostęp do terenu i linii. Ponadto, niezależnie od wynagrodzeń za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.