UE

Oddziaływanie na środowisko

Wieloletnie obserwacje linii energetycznych przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych wykazują, że ich wpływ na otoczenie jest znikomy. Nie stwierdzono jakichkolwiek zagrożeń dla ludzi, natomiast wpływ na środowisko jest stale kontrolowany na wszystkich etapach projektowania, budowy i eksploatacji linii przez właściwe organy, m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa, i organy nadzoru budowlanego. Wyspecjalizowane instytucje kontrolują dotrzymywanie przez Wykonawcę i Inwestora restrykcyjnych norm oddziaływania na środowisko, wymogów określonych w decyzji środowiskowej oraz decyzjach o pozwoleniu na budowę i użytkowanie obiektu.

Działająca napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższych napięć, wytwarza:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. . W chwili zebrania kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami, PBE ELBUD Warszawa wystąpi o wydanie takiej decyzji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Wydanie decyzji poprzedzi procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (tzw. procedura OOŚ).