UE

Inwestycja celu publicznego

Zgodnie z artykułem 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przez inwestycję celu publicznego rozumie się „budowę i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania (…) energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą budowa linii 400 kV Krajnik – Baczyna jest inwestycją celu publicznego. Oznacza to także udogodnienia w przepisach prawa, które regulują realizację inwestycji.

Inwestycję uwzględniono  również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Na mocy nowych przepisów, Wykonawcy odpowiedzialni za realizację przedsięwzięć wymienionych we wspomnianym załączniku, będą mogli korzystać z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania niezbędnych decyzji i zezwoleń, które usprawnią realizację inwestycji.