UE

Rozwiązania techniczne

Do umocowania przewodów będą zastosowane słupy kratowe, o wysokości ok. 60 m., rozmieszczone w odległościach ok. 350-450 m. Przy nietypowym ukształtowaniu terenu odległości między słupami mogą być większe lub mniejsze. Wyższe słupy mogą być zastosowane wyłącznie nad terenami leśnymi. Dla odcinków prowadzonych przez kompleksy leśne zastosowane będą słuby konstrukcji nadleśnej, w celu wyeliminowania potrzeby wykonywania wycinki w przęsłach linii.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków do eksploatacji linii wzdłuż jej trasy zostanie wyznaczony tzw. „pas technologiczny”, którego szerokość wynosić będzie 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony). W obszarze pasa technologicznego obowiązywać będą ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Zostaną one wyszczególnione w umowach zawieranych z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie linia.

Najmniejsza odległość przewodów linii od ziemi nie będzie mniejsza niż 11 m. Dzięki temu bez przeszkód będzie można wypasać zwierzęta oraz uprawiać rolę pod linią. Taka wysokość przewodów w pełni umożliwa korzystanie z maszyn wykorzystywanych w rolnictwie