UE

Najczęściej zadawane pytania

Najważniejszym zadaniem Polskich Sieci Elektroenergetycznych jako Operatora Systemu Przesyłowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. PSE muszą też tworzyć warunki dla przyłączania do sieci przesyłowej i wyprowadzenie mocy z nowych elektrowni i odnawialnych źródeł energii (OZE), a także rozwijać połączenia transgraniczne. W tym celu niezbędna jest sprawna i dobrze rozwinięta infrastruktura sieciowa.

Realizując Politykę Energetyczną Polski, PSE ukierunkowują działalność inwestycyjną głównie na rozwój linii 400 kV, które posiadają większe możliwości przesyłu przy mniejszych stratach energii. Realizowane jest stopniowe zastępowanie istniejącej sieci 220 kV siecią o napięciu 400 kV oraz wieloletni program wymiany transformatorów na urządzenia nowocześniejsze o niższym poziomie strat.

Realizowana linia ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ryzyka występowania awarii w zachodniej części Polski. Inwestycja jest jednym z elementów modernizacji systemu energetycznego zapowiedzianej w liście intencyjnym podpisanym w styczniu 2014 roku, pomiędzy przedstawicielami PSE S.A., a reprezentantami województwa zachodniopomorskiego i lokalnymi samorządami. Modernizacja zmniejszy ryzyko awarii, chociażby takich jak ta z 8 kwietnia 2008 roku, w wyniku której 512 tysięcy mieszkańców zachodniej części Polski pozbawionych było dostaw energii elektrycznej.

Projektowana budowa linii 400 kV przebiega na trasie pomiędzy stacją elektroenergetyczną Krajnik i planowaną stacją elektroenergetyczną Baczyna. Linia przebiegać będzie przez gminy Gryfino, Banie, Kozielice, Myślibórz i Lubiszyn.

Wykonawca planuje żeby projektowana linia, tam gdzie tylko będzie to możliwe, przebiegała równolegle do tras istniejących linii relacji: 400 kV Krajnik – Plewiska i 220 kV Krajnik – Gorzów. Ta ostatnia po uruchomieniu nowej linii zostanie zdemontowana.

Wysokość słupów wynosić będzie ok. 60 metrów. Wyższe słupy mogą być zastosowane wyłącznie nad terenami leśnymi. W celu ograniczenia wycinki linie będą przeprowadzone nad koroną drzew. W większości przypadków rozpiętości przęseł pomiędzy słupami będą wynosić około 350-450 metrów. Przy nietypowym ukształtowaniu terenu odległości między słupami mogą być większe lub mniejsze.

Podobne linie funkcjonują w środowisku człowieka od kilkudziesięciu lat na całym świecie i nie stwierdzono ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Wartości pól elektrycznego i magnetycznego, jakie mogą być emitowane do środowiska, są określone przepisami prawa. Polska ma w tym zakresie bardzo rygorystyczne normy – w żadnym państwie Unii Europejskiej nie ma bardziej surowych norm w zakresie pół elektromagnetycznych.

W Polsce dopuszczalne normy reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883). Dla pól o częstotliwości 50 Hz określone są następujące wartości:

  • dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – odpowiednio 1 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej;
  • dla miejsc dostępnych dla ludności – odpowiednio 10 kV/m i 60 A/m dla składowych elektrycznej i magnetycznej.

Od samego początku przygotowywania inwestycji, czyli już od etapu opracowywania dokumentów przedprojektowych założono minimalizację wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Przyjęte rozwiązania sprawiają, że obszar objęty pracami budowlanymi będzie ograniczony do miejsc budowy słupów. To wszystko spowoduje, że zarówno ingerencja w teren, jak również hałas oraz emisja substancji do środowiska będą ograniczone do minimum.

Ponadto w ramach przygotowań do realizacji inwestycji Wykonawca przygotuje raport o oddziaływaniu na środowisko i będzie występował do RDOŚ w Szczecinie o wydanie decyzji środowiskowej.

Wykonawca będzie korzystał z typowego sprzętu budowlanego. Większość materiałów służących do budowy linii (np. słupy, przewody) zostanie dostarczona na miejsce budowy w postaci prefabrykatów gotowych do montażu. To ograniczy do minimum emisję hałasu i ilość wytworzonych odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco z miejsca budowy.

Tak. Nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu linii na zwierzęta i ich zachowanie. Wypasanie zwierząt pod linią jest bezpieczne. Można również uprawiać rolę, ponieważ odległość od przewodów w najniższym punkcie nie będzie mniejsza niż 11 metrów, co umożliwia korzystanie z maszyn i pojazdów używanych w rolnictwie.

Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz – czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej wspomnianych wartości.

Drobne zakłócenia mogą występować jedynie w obrębie pasa technologicznego linii elektroenergetycznej, czyli poza terenem zabudowy. Poza pasem technologicznym takie zakłócenia nie występują. Po wybudowaniu linii sprawdzane są poziomy zakłóceń radioelektrycznych i zgodnie z przepisami, poziom natężenia pola zakłóceń powyżej 20 m od linii nie może przekraczać 57,5 dB. Liczne wyniki pomiarów poziomu zakłóceń radioelektrycznych dla nowo budowanych linii 400 kV wskazują, że poziomy są niższe niż wskazane przepisami.

Nie. Linie przesyłowe najwyższych napięć wyposażone są w przewody odgromowe, co chroni je przed skutkami wyładowań́ atmosferycznych. Obecność́ przewodów odgromowych umieszczonych nad przewodami fazowymi powoduje, że przed wyładowaniami atmosferycznymi chroniony jest również̇ obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów wzdłuż̇ całej linii napowietrznej.

Wyłączenie przepływu prądu w zerwanym przewodzie następuje automatycznie w przeciągu 0,1 s, czyli zanim spadnie na ziemię.

Zgodnie z przepisami prawa bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi wytycza się pas technologiczny, wyłączający teren pod linią z zabudowy. Szerokość pasa zależy od wysokości słupów, oraz poziomu napięcia linii, tak aby poza pasem technologicznym pole elektromagnetyczne nie przekraczało poziomu umożliwiającego lokalizowanie budynków mieszkalnych. Dopuszczalna minimalna odległość pomiędzy domami, a budowalną linią 400 kV Krajnik – Baczyna wyniesie 35 metrów.

Własność całej działki pozostaje bez zmian. Dzięki służebności przesyłu PSE S.A. uzyskuje ograniczone prawo do korzystania z gruntów położonych bezpośrednio pod linią w związku z jej budową i eksploatacją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego, ale nie ma to nic wspólnego ze zmianą właściciela.

Ewentualne zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczą wyłącznie uwzględnienia w planistyce nowej linii 400 kV i nie zmieniają charakteru działki. Przeznaczenie całej działki pozostaje takie samo jak przed wybudowaniem linii.

Do odszkodowania uprawnieni są wszyscy właściciele, przez których działki będzie przechodzić pas technologiczny. Wysokość kwoty będzie ustalana indywidualnie i będzie zależeć od obszaru działki objętego pasem technologicznym, rodzaju działki i klasy gruntu. Dodatkowe odszkodowania otrzymają wszyscy właściciele działek, na których zostaną zlokalizowane słupy. Szczegółowa wycena uzasadniająca wysokość kwoty odszkodowania opisana jest w operacie szacunkowym przygotowanym przez niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych.

Wynagrodzenie wypłacane będzie w dwóch ratach: pierwsza trafi do właściciela po zawarciu umowy, druga – po podpisaniu aktu notarialnego.

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu budowy linii. Jeżeli właściciel działki poniesie straty podczas prowadzenia prac budowlanych, otrzyma rekompensatę, niezależne od odszkodowania wynikającego z ustanowienia służebności. Kwoty rekompensaty będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzonego w obecności właściciela działki.

W przypadku braku uregulowanego stanu prawnego Wykonawca, przy współpracy z właścicielem / władającym / potencjalnym spadkobiercą, przeprowadzi (na koszt Wykonawcy) odpowiednią procedurę: postępowanie spadkowe, zasiedzenie itp., aby stan prawny nieruchomości był zgodny z rzeczywistością i umożliwił zawarcie umów na służebność przesyłu.

Prace budowlane nie wpłyną na dostawy energii dla żadnego z odbiorców.